HİZMETLERİMİZ

 

 

 

İş Makinaları Tescil İşlemleri

 

  

 

 

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
-Şırnak Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe
-Fatura (Asıl ve fotokopi)
- İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz (Fatura aslı yok ise gümrük giriş beyannamesi aslı eklenmelidir)
-Araç sahibi Firmaya ait son 6 aylık Faaliyet Belgesinin Fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),
-Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),
-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
-Yerli araç ise kapasite raporu,
-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),


B. 2. El araçlar için;
- Şırnak  Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
-Noter satış sözleşmesi aslı,
-Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
-Araç sahibi Firmaya ait son 6 aylık Faaliyet Belgesinin aslı/fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),
-Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
-Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.
(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

Detaylı Bilgi için ;

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi : Beşir YAĞMUR  - İş Makinaları Tescil Memuru 
Telefon : 0 486 216 59 06   / Dahili  : 120 
e-mail : musferya@hotmail.com